Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Selection: CZ verze / EN format below the CZ text

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 

Symbol 1

Symbol 2

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 

 

 

  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny: [ErBaldiMoto s.r.o. nemá kamennou prodejnu, využijte prosím jiné způsoby zpětného odběru]

 

 

 

 

  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

 

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

 

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:

 

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Alkalické

Alkalické, Alkaline,

AAA, AA,

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,

AlMn

C, D, 6V,

kouřové alarmy, dálkové ovladače

 

9V

 

Knoflíkové

Alkalické, lithiové,

Velikost se

Hodinky, naslouchadla, hračky,

rtuťové, stříbrné,

různí

blahopřání, dálkové ovladače

zinkovzduchové

 

 

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty,

AAA, AA,

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,

Power Cell

C, D, 6V,

kouřové alarmy, dálkové ovladače,

 

9V

přenosná rádia, otevírání vrat

Lithiové

Lithium, Lithium Ion,

Velikost se

Laptopy, mobilní telefony, digitální

Li-Ion

různí

kamery, mp3 přehrávače

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Velikost se

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové

různí

telefony, vysílačky

Nikl-metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Velikost se

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové

různí

telefony, vysílačky

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V,

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,

12V

vodní skútry

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Velikost se

Hodinky, naslouchadla, hračky,

různí

blahopřání, dálkové ovladače

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Velikost se

Hodinky, naslouchadla, hračky,

různí

blahopřání, dálkové ovladače

 


 

 EN version:

TAKE-BACK OF END-OF-LIFE ELECTRICAL EQUIPMENT / BATTERIES

We are committed to being environmentally friendly, so we provide you with easy and free ways to dispose of your end-of-life electrical equipment/batteries.

The consumer plays a crucial role in the system of disposal of electrical appliances and batteries. It is the consumer who decides what to do with the old appliance/battery. Old and unwanted electrical appliances and batteries do not belong in unsorted municipal waste, but should be handed over to collection points, so-called take-back points, from which they are sent for reuse or recycling.

The consumer must be informed by the symbols below that the electrical equipment/batteries concerned do not belong in municipal waste. All new electrical equipment/batteries are so marked. The symbol may be indicated directly on the equipment, on its packaging or in the instructions for use or warranty card.

 

Symbol 1

Symbol 2

 

How to get rid of old appliances/batteries?

 

 

 

  • at the point of sale at the address of  store: [ErBaldiMoto s.r.o. nemá kamennou prodejnu, využijte prosím jiné způsoby zpětného odběru]

 

 

 

 

  • if necessary, you can get advice on the toll-free line Chytré recyklace (800 976 679)

 

 

Why recycle?

Not only electrical equipment, but also batteries and accumulators contain many recyclable metals such as zinc, iron, manganese, nickel, cadmium and lead. Some of these substances are also very dangerous for the environment and human health, especially mercury, lead and cadmium. Selected batteries are often marked with the symbol of the chemical element they contain (Pb, Cd, Hg).

By taking batteries and electrical equipment to a take-back point, we save primary raw material resources, especially by recycling the material, and at the same time protect our environment from possible improper disposal.

 

Unused batteries that are not handed over for recycling through take-back points, but are stored, for example, in office drawers or elsewhere in households or companies, can cause fires. Lithium batteries in particular have this property. With regard to safety, it is therefore very important to recycle used batteries as soon as possible.

 

The most common types of batteries, their designation and use:

 

Battery type

Common designation

Size

Examples of use

Alkaline

Alkalické, Alkaline,

AAA, AA,

Flashlights, calculators, toys, watches

AlMn

C, D, 6V,

smoke alarms, remote controls

 

9V

 

Button

Alkaline, Lithium,

Various

Watches, hearing aids, toys,

mercury, silver,

greeting cards, remote controls

Zinc Air        

 

 

Zinccarbon

Classic, Heavy Duty,

AAA, AA,

Flashlights, calculators, toys, watches,,

Power Cell

C, D, 6V,

smoke alarms, remote controls,,

 

9V

portable radios, door openers

Lithium

Lithium, Lithium Ion,

Various

Laptops, Cell Phones, Digital

Li-Ion

cameras, mp3 players

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Various

Cameras, hand tools, cordless

phones, radios

Nikl-metal hydridové

NiMH, Ni-Hydride

Various

Cameras, hand tools, cordless

phones, radios

Lead

SLA, gel

2V, 6V,

UPS, wheelchairs, off-road vehicles

12V

water scooters

Rtuťové

Mercury, Hg, HgO

Various

Watches, hearing aids, toys,,

greeting cards, remote controls

Silver

Silver, AgO

Various

Watches, hearing aids, toys,,

greeting cards, remote controls

 

 

Zpět do obchodu